Етички одбор

Етички одбор Опште болнице је стручно тело које прати пружање и спровођење здравствене заштите на начелима професионалне етике. Директор Опште болнице именује Етички одбор на предлог Стручног савета. Чланови Етичког одбора именују се из реда запослених здравствених радника у Општој болници и грађана са завршеним правним факултетом, који живе и раде на територији за коју је Општа болница основана. Етички одбор има пет чланова од којих су три члана из реда запослених у Општој болници, а два члана су представници грађана.

Задаци Етичког одбора јесу да:

-прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности;
-даје сагласност за спровођење научних истраживања,медицинских огледа, као и клиничких испитивања лекова и медицинских средстава у Општој болници, односно да прати њихово спровођење;
-доноси одлуку и разматра стручна питања у вези са узимањем делова људског тела у медицинске и научно-наставне сврхе,у складу са законом;
-доноси одлуку и разматра стручна питања у вези са применом мера за лечење неплодности поступцима биомедицински потпомогнутим оплођењем, у складу са законом;
-прати и анализира етичност односа између здравствених радника и пацијената, посебно у области давања сагласности пацијената за предложену медицинску меру;
-прати, анализира и даје мишљења о примени начела професионалне етике у превенцији, дијагностици, лечењу, рехабилитацији, истраживању, као и о увођењу нових здравствених технологија;
-доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности;
-врши сталну саветодавну функцију по свим питањима у обављању здравствене заштите;
-разматра и друга етичка питања у обављању делатности Опште болнице.

Етички одбор доноси Пословник о свом раду.