• Давање у закуп непокретности у јавној својини за потребе Опште болнице Чачак

    Давање у закуп непокретности у јавној својини за потребе Опште болнице Чачак

    На основу члана 34- став 1- Закона о јавној својини(Сл. Гласник РС. број 72/2011/ 88/2013. 105/2014, 104/2016), члана 7.став 1., а у вези члана 6. став 2. Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања понуда (Сл. гласник РС, број 24/2012, 48/2015 i 99/2015).Решења Републичке дирекције за имовину Републике Србије- Сектор за имовински поступак број 361-288/2016 од 30.06.2017. године Комисија у саставу: Бранко Јевтовић, дипл. правник председник комисије. Мирјана Марковић, дипл.економиста члан и Мира Топаловић, дипл. инжењер члан. именована решењем в.д. Директора Опште болнице Чачак , број 9975 од 27-07-2017 године расписује Оглас о спровођењу поступка прикупљања понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини за потребе Опште болнице Чачак, поступак обликован по партијама(2 партије)

    У прилогу је текст огласа:

    оглас за издавање у закуп

    Leave a reply →

Photostream